COMPETITIONS

Yatma Diallo tango argentino Milano

Mundial BA 2021! (Semifinals)

2022 MILONGA METRO TANGO PRATO

first pos Tuscany Metrotango with lucilla Prego Coultas
second pos metro tango cat international

Campionato Metropolitano Italia categoria Milonga Internazionale con Jae Youn Grisham USA

2019 CAMPIONATO METROPOLITANO Milano con Pamela Mendez ITALIA/BOLIVIA

second in tango , second in Vals., second in Milonga with Pamela Mendez Peredo
c
second in Milonga Metro tango
second in Tango Metrotango Milano

Spread the tango
tango

FREE
VIEW